Smart Machines

Smart Machine-konceptet bygger på att produktionen i en verksamhet görs smartare – eller intelligent – genom att produktionsmaskinerna ”pratar ihop sig”, dvs. kommunicerar med varandra, och på det sättet optimerar produktionen – utan att en operatör ingriper manuellt och styr produktionsprocesserna.

Allmän beskrivning av konceptet Smart Machines

Smart machine-konceptet bygger dels på produktionsmjukvara och dels på hårdvara. Hårdvaran består normalt av själva produktionsapparaten (maskinerna) och en rad sensorer som övervakar produktionen. Om sensorerna registrerar onormala data, rapporteras dessa till den centrala mjukvaran som griper in och löpande justerar maskinerna och produktionsparametrarna, så att produktionen optimeras löpande och helt automatiskt. Mjukvaran är de olika program som kontinuerligt övervakar och styr produktionen.

Smart Machine gör det möjligt att köra med maximal produktionshastighet och samtidigt löpande mäta produktionseffektiviteten med hjälp av OEE (Over all Equipment Efficiency), som t.ex. kan ange ett värde (en score), som visar hur hög produktionseffektiviteten är vid en vald tidpunkt. Med Smart Machine och intelligent produktion minskas även den oönskade nedtiden, dvs. den tid produktionsanläggningen står still och inte producerar om det uppstår ett fel på anläggningen eller en flaskhals i produktionen. Produktionsstopp (down time) är extra oönskat i en process då det kostar producenten pengar varje minut när maskinerna inte är uppe och kör med maximal kapacitet.