Vid användning av Wexøe A/S hemsida och nyhetstjänster.

1. Inledning

Wexøe A/S ingår i Wexøe Gruppen, som består av avdelningarna Wexøe Power, Wexøe Industry, Wexøe Installation och Wexøe Solutions. I detta dokument benämns samtliga med namnet Wexøe A/S.

Nedan kan du läsa Wexøe A/S policy för behandling av de personuppgifter som du uppger när du besöker Wexøe A/S hemsida och anmäler dig för våra nyhetstjänster (elektronisk post).

När du befinner sig på Wexøe A/S hemsida eller anmäler dig för Wexøe A/S nyhetstjänster, gäller villkoren i denna persondatapolicy. När du befinner dig på hemsidan gäller dessutom Wexøe A/S cookiepolicy.

Om du inte kan acceptera nedanstående villkor, ombeds du att undvika att använda Wexøe A/S hemsida eller nyhetstjänster.

Wexøe A/S värnar om dina personuppgifter och vi är medvetna om behovet av tillräckligt skydd och ansvarsfull behandling av de personuppgifter som vi tar emot från dig.

Wexøe A/S betraktas som dataansvarig i enlighet med den gällande personuppgiftslagen. Nedan hittar du alla nödvändiga kontaktupplysningar: Wexøe A/S, CVR. nr. 16608947, Lejrvej 31, 3500 Værløse, e-post: wexoe@wexoe.dk, tel: 45 46 58 00.

2. Wexøe A/S insamling av dina personuppgifter

Wexøe A/S behandling av dina personuppgifter lever upp till de alltid gällande kraven, härunder säkerhetskrav i enlighet med personuppgiftslagen samt de tillhörande tillkännagivandena. Wexøe A/S går regelbundet igenom de registrerade personuppgifterna och raderar de upplysningar som inte längre är relevanta för behandling. Samma sak gäller för personuppgifter som en användare vill få raderade och som Wexøe A/S inte längre har någon grund för att behandla.

När du använder dig av vår hemsida eller anmäler dig till våra nyhetstjänster förutsätter det att du uppger vissa personupplysningar. Detta är nödvändigt för att kunna utnyttja hemsidans funktioner till fullo eller för att kunna skicka dig relevanta nyhetsbrev, osv. Wexøe A/S samlar därför in och registrerar de personupplysningar som du uppger på Wexøe A/S hemsida i anslutning till din användning av hemsidan samt anmälan till våra nyhetstjänster.

3. Vilka upplysningar samlas in?

När du besöker vår hemsida, samlas följande upplysningar om dig in:

Vilka sidor du har tittat på och när – ditt ”elektroniska spår”, vilken webbläsare du använder, vilken IP-adress du har samt eventuellt vilket användarnamn du har.

Ovannämnda upplysningar inhämtas med hjälp av cookies och det hänvisas därför till gällande cookiepolicy, som innehåller en närmare beskrivning av villkoren för inhämtning, lagring, vidarebefordrande och radering av ovannämnda upplysningar. Vår cookiepolicy finns alltid tillgänglig på Wexøe A/S hemsida och du blir ombedd att godkänna vår cookiepolicy när du klickar in dig på vår hemsida.

För att kunna leverera våra nyhetstjänster till dig behandlar Wexøe A/S även följande personuppgifter om dig: Namn, e-postadress, företag/arbetsplats.

4. Syftet med insamlandet och lagringsperiod

Wexøe A/S samlar in dina personuppgifter i anslutning till anmälan för våra nyhetstjänster för att kunna behandla din anmälan och leverera relevanta nyhetsbrev, marknadsföring via e-post – se marknadsföringslagens § 2, stk. 1, nr. 15, härunder SMS och e-post till dig.

Personuppgifterna behandlas i syfte att skicka elektronisk post till dig, härunder nyhetsbrev och annan relevant marknadsföring, kampanjer, pressmeddelanden, inbjudningar till mässor samt tävlingar.

Upplysningar om dina intressen samlas in i syfte att kunna skicka relevanta nyhetsbrev, med mera, till dig.

Wexøe A/S lagrar endast dina personupplysningar så länge som detta är nödvändigt för att uppfylla ovannämnda syfte. Detta innebär att vi lagrar ovannämnda personupplysningar så länge som du fortfarande är anmäld för Wexøe A/S nyhetstjänster. Om du vill välja bort denna tjänst/dessa tjänster, raderar Wexøe A/S dina personuppgifter inom 30 dagar.

5. Vidarebefordrande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter vidarebefordras inte till någon utomstående part, såvida detta inte krävs av rådande lagstiftning eller har fastslagits i domstol.

Angående radering och vidarebefordrande av de personupplysningar som du uppger i anslutning till ditt besök på hemsidan, hänvisas det till cookiepolicyn.

6. Användning av databehandlare

Ovannämnda personupplysningar överlåts till de databehandlare som anlitas av Wexøe A/S.  Databehandlarna hanterar endast personupplysningarna i enlighet med anvisningarna från Wexøe A/S och därmed endast i det specifika syfte som anges i denna policy. Databehandlarna är dessutom underställda samma förpliktelser för skydd av personupplysningar som Wexøe A/S.

7. Säkerhet i anslutning till dina personupplysningar

Wexøe A/S behandlar alla personupplysningar med sekretess och vi har infört en rad tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder i syfte att skydda personupplysningar mot oavsiktlig eller otillåten radering, förlust eller försämring, samt mot att de blir tillgängliga för utomstående, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid mot personuppgiftslagen.

Vi säkerhetskopierar dagligen alla våra elektroniska data och vi har skyddat oss genom att installera bland annat virusskydd och brandväggar.

8. Rätt till insikt i dina personupplysningar, möjlighet till radering och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personupplysningar som Wexøe A/S behandlar om dig och anledningen till detta, samt du har rätt till att få tillgång till dina personupplysningar i läsbart format. Du har dessutom rätt till att få felaktiga eller vilseledande personupplysningar som är registrerade hos oss om dig rättade. Du har vidare rätt till att invända mot behandlingen av dina personupplysningar. Du kan rikta din förfrågan till Wexøe A/S genom att skriva till denna e-postadress: wexoe@wexoe.dk. Dessutom har du även möjlighet att klaga hos Datatilsynet över behandlingen av dina personupplysningar.

Angående det samtycke du har gett Wexøe A/S i anslutning till din anmälan för nyhetstjänsten, kan du alltid dra tillbaka detta samtycke via e-post eller avanmälningslänken i nyhetsbreven. Avanmälningen kommer därefter att verkställas av Wexøe A/S.

Om du har frågor i anslutning till vår behandling av dina personuppgifter, är du även mycket välkommen att kontakta Wexøe A/S på ovannämnda e-postadress.