Maskinsäkerhet

Alla maskiner borde vara 100 procent säkra att arbeta med men ändå skadas många i samband med arbete på olika maskiner inom industrin. Ofta rör det sig om kroppsskador och stympning som dessvärre i vissa fall leder till döden. Nedan artikeln förklarar hur maskintillverkare och slutanvändare kan få kontroll på maskinsäkerheten.

Alla maskiner borde vara 100 procent säkra att arbeta med men ändå skadas många i samband med arbete på olika maskiner inom industrin. Ofta rör det sig om kroppsskador och stympning som dessvärre i vissa fall leder till döden. Artikeln förklarar hur maskintillverkare och slutanvändare kan få kontroll på maskinsäkerheten.

Inget företag vill att deras anställda skadas när de använder de olika maskinerna som ingår i produktionen. Men dessvärre inträffar det alltför ofta – trots att det finns hårda krav på maskinsäkerhet. Problemet är dessvärre att kraven inte alltid respekteras i praktiken.

Per Fløe Moesgaard, säkerhetsexpert på Wexøe, förklarar:

Dessvärre ser man emellanåt säkerhetsfel på en helt ny och CE-märkt maskin, som ändå levererats till slutanvändaren. Både stora och små fel som kan ha betydelse för arbetssäkerheten för de anställda som ska använda maskinen.

Man kan därav dra slutsatsen att det saknas kunskap och information om maskinsäkerhet – och det gäller både för maskintillverkare och slutanvändare.

Vad kostar en arbetsskada?

De totala omkostnaderna i samband med en arbetsskada rör sig i genomsnitt om mellan en halv och en miljon kr. I dessa räknas samtliga kostnader för både företaget där maskinen är placerad rent fysiskt, den anställda som skadas och samhällets kostnader.

Företagens totala omkostnader för arbetsolyckor beräknas uppgå till mellan 5,5 och 6 miljarder kr, och statens sammanräknade omkostnader hamnar på mellan 1,6 och 2 miljarder kr.

Företaget som använder och äger maskinen har naturligtvis också stora omkostnader i samband med arbetsskador. För det första är det ett problem att den anställda som ådragit sig skadar är sjukskriven under kortare eller längre tid – beroende på hur allvarlig arbetsskadan är. Att stå utan en medarbetare i den dagliga produktionen är alltid ett problem. I samband med arbetsskador gör Arbetsmiljöinspektionen ett kontrollbesök på arbetsplatsen för att undersöka maskinen som förorsakat skadan.

Arbetsmiljöinspektionen utfärdar vanligtvis ett föreläggande med en tidsfrist, ett rådgivningsföreläggande, ett förbud, en administrativ bot eller en polisanmälan, om företaget inte lever upp till sina skyldigheter inför arbetsmiljölagen.

Maskinägaren har också ett stort ansvar

Det är alltid ägaren av maskinens om ansvarar för att den maskin som ställs till förfogande för de anställda är säker och duglig att använda. Det går alltså inte att lägga ansvaret på maskintillverkaren som tagit fram och levererat maskinen – oavsett hur många certifikat och dokument som garanterar att alla säkerhetskrav uppfyllts. Med andra ord räcker det inte med att köpa en ny CE-märkt maskin och räkna med att allt är i sin ordning.

Det kan dock finnas vissa situationer där maskintillverkaren görs ansvarig om en arbetsskada uppstår. Det bedöms utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

Om det inträffat en arbetsskada som beror på att maskinsäkerheten inte varit i sin ordning, kommer myndigheterna normalt ge maskinens ägare en bot. Dessa böter uppgår ofta till 40 000 till 60 000 kr.

Det företag som köper en ny maskin ska därför också lägga fokus på maskinsäkerheten. Om ett företag köpt en ny maskin krävs det att det genomförs en driftssättningskontroll, där man bland annat kontrollerar att arbetssäkerheten är i sin ordning, så att de anställda inte kan komma till skada vid användningen av maskinen.

Maskintillverkarna har ett jätteansvar

Naturligtvis har även alla maskintillverkare ett stort ansvar för att de maskiner de tillverkar är i 100 procent ordning rent säkerhetsmässigt. Per Fløe Moesgaard på Wexøe säger:

Alla maskintillverkare bör ha detaljerad kunskap om hur man framställer säkra maskiner och det kräver ingående kunskap om de standarder, direktiv och riktlinjer som gäller inom maskinsäkerhet. Området är komplext och svårt att överblicka och därför bör maskintillverkarna också regelbundet se till att hålla sig uppdaterade inom den senaste kunskapen på området.

Wexøe kan förmedla denna kunskap via sina olika kurser i maskinsäkerhet. Dessutom erbjuder Wexøe individuell rådgivning inom maskinsäkerhet till de enskilda maskintillverkarna och slutanvändarna. På det sätter är det möjligt för maskintillverkaren att ta fram maskiner som är så säkra som det överhuvudtaget är möjligt, vilket minimerar risken för att de anställda skadas vid användningen av maskinerna.

Bristande maskinsäkerhet eller avsaknad av efterlevnad av gällande lagstiftning kan leda till stora böter för maskintillverkare. Därför erbjuder vi, som ansvarsfull partner, vägledning och lösningar samt löpande kurser inom maskinsäkerhet.